Centar za e-učenje

Centar za e-učenje primarno je zamišljen kao mjesto podrške radu drugih centara – prvenstveno Centra za ergonomiju i salutogenezu i Centra za obrazovanje odraslih te kao podrška unaprjeđenju i modernizaciji provedbe postojećih obrazovnih kurikuluma škola u strukovnom obrazovanju.

Zadaća Centra je razvijanje modela i poticanje korištenja sustava za učenje na daljinu (e-učenje) zbog njegovih prednosti kao što su vremenska i prostorna fleksibilnost u podučavanju i učenju, fleksibilan (vremenski i prostorno) pristup ažurnim i aktualnim multimedijalnim i interaktivnim nastavnim materijalima, omogućavanje suradničkog učenja, stjecanje vještina projektnog i timskog rada i drugo.

Centar za e-učenje pomaže RCK sastavnicama u izradi digitalnih obrazovnih sadržaja i njihovog uključivanja u sustave za e-učenje te prilagodbi postojećih nastavnih materijala u oblik podesan za e-učenje.

Centar za e-učenje
Voditeljica centra:

Lorena Župan, mag. edu. inf.

Škola za primalje