Centar za istraživanje i razvoj

Centar za istraživanje i razvoj trenutno okuplja 4 doktora znanosti, 4 magistra znanosti i 8 studenata doktorskih studija.

Aktivnosti koje Centar provodi su sljedeće: edukacijske aktivnosti za doktorande kako bi im se pomoglo u savladavanju gradiva doktorskog studija, a osobito u pisanju i objavi znanstvenih radova; potpora zaposlenicima RCK Mlinarska u izradi sažetaka i prijavi radova za sudjelovanje na javnim skupovima (konferencijama, kongresima, simpozijima i drugo) i/ili objavi radova u znanstvenim i/ili stručnim publikacijama; potpora zaposlenicima RCK Mlinarska u pripremi radova i prezentacija za nastup na javnim skupovima, odnosno objavu radova u publikacijama; provjera ispravnosti isticanja uloge RCK Mlinarska u pojedinim radovima (isticanje potrebnih logotipa, napomena, naglasaka, ključnih riječi, zahvala i drugo – u tekstu, prezentaciji, posteru i sl.).

Centar u ime RCK uspostavlja suradnju sa znanstvenim organizacijama i izrađuje planove zajedničkih istraživanja te organizira provedbu dijela istraživanja u koji su uključeni ljudski, materijalni i financijski resursi RCK Mlinarska.

Centar za istraživanje i razvoj
Voditeljica centra:

mr. sc. Natalija Šnidarić, dipl. paed.

Mlinarska